Fonaments teòrics i tècniques analítiques d'un laboratori d'Hematologia.